Ochrana osobných údajov

Podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a tiež Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutyých osôb prevádzkovateľ tý́mto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.


Prevádzkovateľ:

Spoločnosť RISEPAK, s.r.o.
Pod Švabľovkou 26
083 01 Sabinov
Slovensko
IČO: 50 347 209
(ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností:

RISEPAK, s.r.o.
Pod Švabľovkou 26
083 01 Sabinov
Slovensko
Telefonický kontakt: +421 949 620 504
Emailový kontakt: info@hanacakes.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Adresa na zasielanie písomností:
Mário Chovan
Pod Švabľovkou 26
083 01 Sabinov
Telefonický kontakt: +421 949 620 504
Emailový kontakt: info@hanacakes.sk

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

E–shop – objednávanie tovaru pre zákaznikov
Klienti – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov
Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu
Fotografie – propagácia zamestnávateľa

Kategórie dotknutých osobnyých údajov: Bežné osobné údaje

Kategórie píjemcov osobných údajov: Zamestnanci, účtovník

Doba uchovania osobných údajov: 2 roky


Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja:

pri telefonickom alebo osobnom objednávaní tovaru od spoločnosti,
pri objednávaní tovaru cez e-shop,
pri vytvorení zmluvného vzťahu (zamestnanci – napr.: pracovná zmluva, zmluva o vykonaní pracovnej činnosti…)


Práva dotknutej osoby: má nasledovné práva:

i. právo na prústup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ii. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iii. právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iv. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
v. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
vi. právo na prenosnosť osobných údajov,
vii. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
viii. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.


Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Náš Instagram