Obchodné podmienky

ÚDAJE O FIRME

Názov firmy (prevádzkovateľ hanacakes.sk): risepak s.r.o. Sídlo firmy: Pod Švabľovkou 26 Sabinov 08301 IČO 50 347 209 / DIČ 2120308091 / IČ DPH SK2120308091 /

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu Prešov, oddiel: sro, Vložka číslo: 33107/P-Zb (ďalej len Predávajúci).


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov Predávajúceho cez internet, telefonicky alebo FaceBook na internetových stránkach www.hanacakes.sk., prípadne FB stránke HanaCakes. Predávajúci je zároveň aj výhradným výrobcom tovaru/výrobkov ponúkaných na uvedených stránkach.

2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

3. Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za Tovar elektronicky objednaný́, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené.

4. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

5. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na internetovej adrese www.hanacakes.sk Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  • objednanom tovare a jeho cene;
  • termíne prípravy danej objednávky
  • stave objednávky

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Kúpna zmluva vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru Kupujúcim a jeho následným prijatím a potvrdením Predávajúcim. Za okamih vzniku kúpnej zmluvy je okamih odoslania potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky zo strany Predávajúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@hanacakes.sk

3. Predávajúci má právo objednávku neprijať, ak na konkrétny termín nie je schopný kapacitne, alebo z iných dôvodov objednávku prijať. Predajca informuje kupujúceho o prijatí / zrušení objednávky formou potvrdzovacieho e-mailu.

4. Ceny uvedené v objednávke sú konečné, a obsahujú všetky ďalšie poplatky alebo dane, ktoré má Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť.


STORNO OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci má právo objednávku zrušiť či zmeniť najneskôr 12 hodín po zadaní objednávky, a to buď telefonicky, alebo e-mailom. Pre zrušenie objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a popis objednaného.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

3. Rezervačný poplatok alebo zálohová platba je vo výške 10% z predbežnej sumy objednávky. Je to jednorazový poplatok, nevratná záloha, ktorá Vám však bude po uskutočnení záväznej objednávky odpočítaná z finálnej sumy. Pri zrušení rezervácie zo strany kupujúceho je zálohová platba nevratná.


CENOVÉ PODMIENKY

1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.hanacakes.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza ako konečná vrátane DPH. Ceny produktov uvedené na stránke www.hanacakes.sk môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov alebo vstupov výroby. Zákazník ma nárok na odstúpenie od objednávky v prípade zmeny ceny zo strany predávajúceho, a to v najneskôr v lehote 30 dní od dátumu kedy došlo ku zmene. Štandardne však dochádza k zmenám v prvom mesiaci kalendárneho roka.


PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Platby sa vykonávajú v EUR v hotovosti alebo platobnou kartou, bankovým prevodom po zaslaní faktúry na Vami uvedený e-mail. Pri tomto spôsobe nákupu si Kupujúci vyzdvihne tovar v predajni (alebo využije dovoz) spolu s vyúčtovacou faktúrou. Sumu kupujúci zaplatí až pri preberaní tovaru v mieste predaja – a to v hotovosti. Ako doklad o platbe vystaví Predávajúci kupujúcemu pokladničný́ blok. V prípade uhradí na účet je potrebné platbu zrealizovať ešte pred dodaním vami objednaného tovaru.

2. Predávajúci vyžaduje pri objednávke nad 100 EUR zálohovú platbu vo výške 10% zo sumy objednávky a to na bankový účet predávajúceho alebo v hotovosti na predajni.


DODACIE PODMIENKY

1. Tovar si Kupujúci môže vyzdvihnúť nasledovne :

  • A) osobný odber na prevádzke hanacakes.sk, Pod Švabľovkou 26, Sabinov.
    
  • B) donáška firemným chladiarenským autom, ktorá je spoplatnená nasledovne:
    
  • Cena je 0,40€ za kilometer minimálne však 10€.

2. V prípade, ak je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné doručovať tovar opakovane, alebo iným spôsobom, ako bolo určené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.

3. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď telefonicky alebo e-mailom oznámiť Predávajúcemu.

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.


TERMÍN DODANIA

1. Termín dodania uvedený v objednávkovom formulári je záväzný pre Predávajúceho a aj pre Kupujúceho až po prijatí objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje že v termíne dodania bude mať tovar pre Kupujúceho pripravený a Kupujúci sa zaväzuje, že si v danom termíne tovar vyzdvihne. O termíne odberu bude kupujúci informovaný zo strany predávajúceho a to buď emailom alebo telefonicky. Ak nie je určené inak čas odberu je stanovený na každú sobotu v čase od 09:00 do 10:00.

2. V prípade že sa Kupujúci omešká s vyzdvihnutím tovaru o viac ako 2 hodiny, prípade ak si nestihne tovar vyzdvihnúť v rámci dňa na ktorý bol tovar objednaný, informuje bezodkladne Predávajúceho a dohodnú si ďalší najskorší možný termín prevzatia tovaru. V prípade ak sa nepodarí v deň odberu spojiť s kupujúcim má právo predajca od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany Predávajúceho, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho bezodkladne telefonicky informovať. V prípade predĺženia doby trvania dodania o viac ako 3 hodiny oproti požadovaného termínu dodania má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.


ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Po 24 hodinách právo reklamácie u Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), alebo pokladničný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný doklad.

3. Tovar sa reklamuje osobne v mieste predaja, je potrebné aby Kupujúci so sebou priniesol reklamovaný tovar ktorý bude obsahovať aspoň 80% obsahu a bude zabalený v chránenom obale (termotaške) s teplotou neprevyšujúcou 8 Stupňov Celzia vrátane požadovaných dokladov.

4. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním skladovej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

5. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch v čase potrebnom na odborné posúdenie vady. Predávajúci sa v prípade opravenej reklamácie dohodne s Kupujúcim na: a. dodaní náhradného tovaru v rovnakej hodnote v akej bol reklamovaný tovar b. na vrátení celkovej kúpnej ceny reklamovaného tovaru. c. Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

1. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný́ súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho a Reklamačným poriadkom.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

Náš Instagram